Råd för utvandrare till Amerika 1873

N:o 1.  (på gammel Svenska)

Den som har god utkomst i Sverige, bör stanna der, heldre än söka det obekanta, skulle deremot förmärkas, det ej inkomsterna motsvara utgifterna,
res då till Amerika medan medel finnas dertill då möjligen
något öfverskott kan beredas vid framkomsten, för att der börja en ny verksamhet, och har Amerika
bland sina svårigheter, fördelar att erbjuda, som intet annat land kan göra det stridigt.

N:o 2.
Hvar och en som fruktar kroppsarbete bör
ej utvandra.

N:o 3.
Hys inga öfverdrima förhoppningar, och du
skall lyckas.

N:o 4.
Var nykter, redbar och flitig,
och du skall lyckas här bättre än annorstädes, ty dessa egenskaper
äro de som aktas och betalas i Amerika, ty der ned sätter lättjan och arbetet adlar.

N:o 5.
Börja resan under ett fast beslut, att med tålamod, kraft och ihärdighet bereda dig ett hem och du skall lyckas.

N:o 6.
Jordbrukare, handtverkare och arbetskarlar samt tjenstflickor kunna alltid beräkna en säker och god utkomst.

N;o 7.
Haf medförda kistor och säckar väl och tydligt märkta, nedlägg ej penningar uti dem.

N:o 8.
Tag väl vara på lösa tillhörigheter och Iemna dem aldrig utan tillsyn ty någon medpassagerare torde då   undansticka   dem,  särdeles då  de Irländska kommit ombord.
 

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]
[Väderkvarnar]

 

 

.

 

Snabb Meny

.