Rätten att aga sin piga

För 150 år sedan hade man rätt
 att spöa sin piga

Förordning
Husbönder och Tjenstehjon.
 af den 23 November 1833.
Om skyldighet att laga försvar
såsom Tjenstehjon, sig
förskaffa.

1 #. Hvar och en, som icke har laga försvar, skall, för att ej ligga Samhället till last, sådant sig förskaffa.

5 #. Felar Tjenstehjon af lättja, vårdslöshet eller olydnad i tjensten, eller eljest förer ett oordenteligt eller straffbart lefnadssätt;
ege Husbonde med allvarsamma föreställningar och, då de icke hjelpa, med måttlig husaga söka sådant rätta.

9#. Husbonde må vid Tjenstehjons bestraffning, enligt hvad i 5 § sägs,
icke strängare förfara, än 36 Kap. 2 § Missgernings-Balken innehåller.

36 Kap. 2 § Missgernings-Balken lyder sålunda: slår husbonde eller Matmoder legohjon sitt, så att det deraf varder lamt eller lytt ligge det i laga bot, som för

Husagan afskaffad.
Enligt Kgl. Maj:ts Kungörelse
af d. l Oktober 1858 har
 Legostadgan ändrats så till vida, att busbonde ej längre eger rättighet  att aga sina tjensteandar.
Undantag göres dock för tjenstehjon af mankön under 18 år och af qvinnkön under 16 år, som fortfarande med måttlig aga må tillrättavisas.

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.