Sverige förr i tiden

En ny giftermålsbalk blev antagen av riksdagen
den 17 april 1920
Det var bättre förr eller hur grabbar.!!!!


Den gamla och nya äktenskapslagen beskrivs

Bestämmelserna i den gamla
giftermålsbalken, infogad i 1734 års lag,
och även efter nya lagens ikraftträdande på det stora hela taget gällande beträffande äldre äktenskap, karakteriserades förnämligast av mannens målsmanskap.

Detta innebar att mannen ensam hade avgöranderätten i största delen familjen angående angelägenheter. Han hade på grund av sitt s. k, husbondevälde att avgöra i frågor angående familjens boningsort, bostad och levnadssätt
m. m. dyl., angående hustruns arbete utom hemmet, barnen, deras vistelseort. uppfostran, utbildning m. m.

Den egendom, som makarna införde i boet eller under äktenskapet förvärvade, blev i allmänhet deras gemensamma med vissa undantag för fast egendom.

Mannen hade på grund av målsmanskapet förvaltningsrätt över makarnas gemensamma egendom, med undantag för bl. a. hustruns arbetsinkomst samt även över hustruns enskilda egendom, för den händelse hon icke beträffande denna genom äktenskapsförord eller bestämmelse i testamente eller gåvobrev fått densamma undantagen från hans förvaltning.

Genom boskillnad kunde även hustrun erhålla en ekonomiskt självständig ställning.
Förelåg emellertid icke boskillnad var hustrun på. det stora hela taget utan rättshandlingsförmåga, hon kunde bl. a, icke utan mannens samtycke träffa avtal, ingå borgen eller sluta andra förbindelser. Hon hade icke heller rättsligen sett någonting att säga till om beträffande sina barn,

Den nya giftermålsbalken har helt brutit mot denna gamla princip, som bottnade i föregående århundradens föreställningssätt och ekonomiska och sociala förutsättningar-
Den utgår ifrån det tjugonde århundradets uppfattning av kvinnans ställning i samhället och äktenskapet samt från nuvarande ekonomiska utveckling.

Makarna äro enligt lagen jämställda.
Den ene har icke bestämmanderätt över den andre och någon ekonomisk eller juridisk underkastelse för den ene eller andre maken inträder icke i och med äktenskapet.
De inskränkningar, som äktenskapet medför i makes dispositionsrätt över egendom och i övrigt, gälla lika för såväl mannen som hustrun.
 

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.