Reformer  1938

Den främsta sociala reformen vid 1938 års riksdag var beslutet om
folksemester.
Lagen härom stadgar 12 dagars semester med ersättning åt alla arbetstagare
i allmän och enskild tjänst utom stats- och kommunaltjänstemän, vilka tidigare hade tillförsäkrats semester i sina avlöningsreglementen, samt familjemedlemmar och delägare.
Rätten till semester inträder efter sex månaders anställning med en semesterdag
per inarbetad månad om minst 16 dagar.
Semesterersättningen beräknas efter genomsnittsdaglönen.

1938—1945 gavs via den s.k. fritidsutredningen statsbidrag till en del husmödrar i särskilt behov av semester.
Större statligt stöd till husmoderssemestern gavs från 1946.

Riksdagen antog även en ny sjöarbetstidslag, varigenom sjöfolket i
princip erhöll 8 timmars normalarbetsdag. Likaledes beslöts för sinnes-
sjukhusens vård- och ekonomipersonal en reglering av arbetstiden till
48 timmar per vecka.

Folktandvård infördes. Alla barn på 3—15 år fick lagstadgad rätt till tandvård,
de fattiga gratis,
Övriga mot låga avgifter.
Även efter 15-årsåldern fås tandvård till självkostnadspris.
tand
Riksdagen beslöt upprätta ett
institut för folkhälsan, att främja för-
bättringen av bostäder, folknäring och yrkeshygien.

Vissa ändringar beslöts i arbetar skyddslagen, som blev vidare och ef-
fektivare. Bl.a. föreskrevs, att skydds ombuden ej finge hindras i sitt arbete.

Riksdagen beslöt lag om avbrytande av havandeskap på medicinska,
humanitära, eugeniska och blandade medicinskt-sociala indikationer.
Preventivlagen avskaffades och ersattesmed nya bestämmelser om handeln
med preventivmedel o.d.

1938 tillsatte socialminister Möller den s.k. socialvårdskommittén för att
göra en översyn av den svenska socialvården. Huvuduppgiften var att
utarbeta förslag om en effektiv socialförsäkring och en moderniserad
fattigvård. Även skulle vägar sökas till hela socialvårdens samordning och
Övervägas lämplig fördelning av socialutgifterna mellan staten och kommunerna.

1938 infördes kravet, att tyska judar, som sökte sig till Sverige, på sina J-stämplade pass företedde s. k. gräns rekommendation, ett viseringstvång som upphävdes 1941.

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.