Skråverksamhet  upphör 1846

Skråväsendet upphör

Skråväsendet upphör 1846

Så var det förr men nu är de goda tiderna för skråverksamheten slut
monopolen avskaffas.

Fabriks och handtverks
Ordning
af
Kongl. Maj:t
i Nåder fastställd den 22 December 1846.
§ 3.
Rättighet att i stad eller å Landet hålla handtverks-verkstad, och med biträde af gesäll, lärling eller annan arbetare, till afsalu åstadkomma handtarbeten, eller med enahanda biträde utöfva bageri-, bryggeri- eller slagterihandtering, tillkomma varje man, som eger Svensk medborgarrätt, med
villkor: — att hafva begått Herrans heliga nattvard, råda öfver sig sjelf oeh sin egendom, ega god frejd, samt kunnaskrifva läsligt oeh räkna qvatuor speeies i enkla tal;
Vidare stadgas att mästerskap skall förvärfvas, då det är fråga om ett flertal yrken och handtverk.

Slut med skråtvång och
bönhas-jagt.

— Hufvudgrundsatsen i den nya Förordningen är erkännandet af hvarje mäniskas rättighet att sig ärligen försörja» på sätt hon bäst gitter, mot fullgörande af vissa häremot svarande allmänna skyldigheter, utan fruktan att qväfvas till döds af skrå-tvång och bönhas-jagt.
 

De olika monopol som fanns

skråföretagare
skråföretagare
skråföretagare
[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.