DÖDSDOMEN ÖVER MOTBOKEN

Sidan 1

Riksdagen har beslutat: Motboken avskaffas
Riksdagen har beslutat: Motboken avskaffas
från den l oktober 1955.

Ensamma i världen har vi sökt få bort alkoholmissbruket med ransonering, men vi måste erkänna att vi misslyckats.

Motboken har inte i det stora hela haft någon inverkan på nykterhetstillståndet, i varje fall inte under de senaste 20 åren, och därför är det meningslöst att ha kvar denna stora apparat och det krångel systemet innebär.

Vi kan inte lagstifta bort bruk och missbruk, det finns bara en väg att gå,och det är den urgamla envisa kulturkampens väg.

Finansminister Sköld,
under slutdebatten

Sidan 2

Motboken avskaffas
AB. STOCKHOLMSSYSTEMET.
Motbok Nr: YB 50 26
Gäller å bolagets spirituosaaffär
Kocksgatan 53
motbok_sida2
Varje motboksinne havare bör i eget
intresse taga del av nedanstående.


Motboken gäller för inköp
endast vid visst
utminuteringsställe.
Upplysningar angående tillvägagångssättet för
erhållande av inköpsrätt vid annat utminuteringställe
hos bolaget eller vid annat bolag lämnas vid
hänvändelse till bolagets motboksavdelning.

Vissa bestämmelser ur Kungl. Maj:ts förordning
angående- försäljning av rusdrycker.

Om utminutering.
Utminutering av rusdrycker må äga rum allenast
till den vilken av systembolaget i det detaljhandelsområde
som omfattar hans kyrkobokföringsort (hemortsbolag)
erhållit tillstånd att inköpa sådana rusdrycker,

Kan det av särskild anledning befaras, att inköp
av rusdrycker skall lända till skada för köparen
eller annan, må inköp ej medgivas eller ock de inskränkningar
i inköpen stadgas vilka finnas påkallade.

I fråga om spritdrycker skall hemortsbolaget,
med hänsyn till köpares ålder och levnadsförhållanden
fastställa den högsta myckenhet som må av honom inköpas.


Sidan 3

Motboken avskaffas
Vill någon, som äger att hos ett bolag  verkställa köp,motbok_sida3
under kortare tid göra inköpen hos annat bolag,
må förstnämnd a bolag för viss tid, högst sex månader, utställa ett bevis, som, åtföljt av motbok,
berättigar till inköp hos ett eller flera i beviset angivna bolag.

utminutering skall motboken uppvisat samt
köparens egenhändigt undertecknade rekvisition
ävensom betalning för varan avlämnas, innan avhämtning
å utminuteringsställe må ske eller försändning
till utlämningsställe eller köpare äga rum.

Motbok gäller endast för den å vilken den är
utställd, och må förty ej någon tillhandagå med att
å egen motbok för annans räkning anskaffa rusdrycker
eller med att låta egen motbok av annan användas för inköp för dennes räkning.

Ej må någon genom särskild, för ändamålet driven
rörelse eller eljest i större omfattning och mot
ersättning tillhandagå annan med anskaffande
rusdrycker.

Avhämtning må icke äga rum genom ombud som
kan antagas ej hava fyllt aderton år.


Sida 4

Motboken avskaffas
Sida 2 av 10

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv