Barnuppfostran model 1878

Barn uppfostran 1878 enligt Gustav Jahn
Skrifter för hemmet.
Den man älskar
agar man ?
Goda råd Från 1878
Hur man kan hjälpa sitt barn.
Några råd af
 Gustaf Jahn.

Den »Den sitt ris spar, han hatar sitt barn». (Ordspr. 13:24)
»Hålla tuktan är vägen till lifvet».
(Ordspr. 10:17)

1) Begynn tidigt att bruka käpp eller ris;
2) Straffa med båda så sällan som möjligt ;
3) När du straffar, gör det så, att barnen också känna det.

Vem skall slå barnet?

Jag svarar med all besinning: Fadren.
Modren skulle, så vida det möjligen kan undvikas, bruka hvarkeu ris eller käpp, och icke ens med blotta handen utdela slag.

Minsta antalet av mödrar tukta så hårdt, att det verkligen gör gagn.
Men sådana slag, som blott falla löst utanpå, göra huden seg, så att fadren efteråt endast får slå desto hårdare.

Var skall man slå?

Här har skaparen på hvarje frisk barnakropp utvisat en mjuk plats, som tycks vara prädistinerad för riset och i sig förenar alla fordringar på ett godt exekutionsobjekt.

Jag håller före, att alla slag skola inskränkas härtill Framför allt kan jag icke ifrigt nog varna för den onda vanan, att slå barnen i ansigtet eller hufvudet

Varmed skall man slå?

Jag skulle kort och godt svara:
Icke med handen: om jag icke just här måste medgifva ett undantag, ty med helt små barn anser jag det naturligt, att man lyfter upp den lilla kolten och låter de fem fingren vara risqvistarna.

Jag skulle i afseende på straff-instrument föreslå följande grader: Hand, ris. käpp. — Mot knut, kautschuk, ridpiska, har jag en afgjord vedervilja; man skall icke behandla menniskan som en hund

1) Begynn tidigt

Hvad är tidigt? — Det kommer an på barnets karaktär.
Men jag skulle vilja uppställa den satsen: Icke före den första födelsedagen,

men i hvarje fall förrän det andra lefnadsåret blifvit tillryggalagdt — ifall icke den lilla varelsen måste behandlas som synnerligt undantag.

2) Slå så sällan som möjligt

3) När du straffar, så straffa så, att slagen också verkligen göra ondt.

Giftermålsbalken före 1920

En ny giftermålsbalk blev antagen av riksdagen
den 17 april 1920

Det var bättre förr eller hur grabbar.!!!!

Den gamla och nya äktenskapslagen beskrivs

Bestämmelserna i den gamla
giftermålsbalken, infogad i 1734 års lag,

och även efter nya lagens ikraftträdande på det stora hela taget gällande beträffande äldre äktenskap, karakteriserades förnämligast av mannens målsmanskap.

Detta innebar att mannen ensam hade avgöranderätten i största delen familjen angående angelägenheter. 
Han hade på grund av sitt s. k, husbondevälde att avgöra i frågor angående familjens boningsort, bostad och levnadssätt
m. m. dyl., angående hustruns arbete utom hemmet, barnen, deras vistelseort. uppfostran, utbildning m. m.

Den egendom, som makarna införde i boet eller under äktenskapet förvärvade, blev i allmänhet deras gemensamma med vissa undantag för fast egendom.

Mannen hade på grund av målsmanskapet förvaltningsrätt över makarnas gemensamma egendom, 

med undantag för bl. a. hustruns arbetsinkomst samt även över hustruns enskilda egendom, för den händelse hon icke beträffande denna genom 

äktenskapsförord 

eller bestämmelse i testamente eller gåvobrev fått densamma undantagen från hans förvaltning.

Genom boskillnad kunde även hustrun erhålla en ekonomiskt självständig ställning.
Förelåg emellertid icke boskillnad var hustrun på. det stora hela taget utan 

rättshandlingsförmåga,

 hon kunde bl. a, icke utan mannens samtycke träffa avtal, ingå borgen eller sluta andra förbindelser.

 Hon hade icke heller rättsligen sett någonting att säga till om beträffande sina barn,

Den nya giftermålsbalken 

har helt brutit mot denna gamla princip, som bottnade i föregående århundradens föreställningssätt och ekonomiska och sociala förutsättningar-

Den utgår ifrån det tjugonde århundradets uppfattning av kvinnans ställning i samhället och äktenskapet samt från nuvarande ekonomiska utveckling.

Makarna äro enligt lagen jämställda.

Den ene har icke bestämmanderätt över den andre och någon ekonomisk eller juridisk underkastelse för den ene eller andre maken inträder icke i och med äktenskapet.

De inskränkningar, som äktenskapet medför i makes dispositionsrätt över egendom och i övrigt, gälla lika för såväl mannen som hustrun.

För 150 år sedan hade man rätt att spöa sin piga

Spöa sin piga
Förordning
Husbönder och Tjenstehjon.
af den 23 November 1833.
Om skyldighet att laga försvar
såsom Tjenstehjon, sig
förskaffa.

1 #. Hvar och en, som icke har laga försvar, skall, för att ej ligga Samhället till last, sådant sig förskaffa.

5 #. Felar Tjenstehjon af lättja, 

vårdslöshet eller olydnad i tjensten, eller eljest förer ett oordenteligt eller straffbart lefnadssätt;

ege Husbonde med allvarsamma föreställningar och, då de icke hjelpa, med måttlig husaga söka sådant rätta.

9#. Husbonde må vid Tjenstehjons bestraffning, enligt hvad i 5 § sägs,
icke strängare förfara, än 36 Kap. 2 § Missgernings-Balken innehåller.

36 Kap. 2 § Missgernings-Balken lyder sålunda: slår husbonde eller Matmoder legohjon sitt, så att det deraf varder lamt eller lytt ligge det i laga bot, som för

Husagan afskaffad.

Enligt Kgl. Maj:ts Kungörelse
af d. l Oktober 1858 har
Legostadgan ändrats så till vida, att busbonde ej längre eger rättighet att aga sina tjensteandar.
Undantag göres dock för tjenstehjon af mankön under 18 år och af qvinnkön under 16 år, som fortfarande med måttlig aga må tillrättavisas

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv