Citat ur Ingenjören 1914

Ford 1914 D modell
NÅGOT OM MOTORER. 1914
FEL HOS MOTORER OCH HURU DE UPPTÄCKAS.


Vanligaste »motoråkommorna».

Maskinen kan startas om än med svårighet.
Tändningen uteblir med vissa mellanrum.
Motorn utvecklar för litet kraft.

1. Vid motorer med förgasare beror detta ofta på, att förgasaren ej är varm nog. Motorn sotar då också mycket.

2. Laddningen är för »mager». Om så är fallet, är ej tillförseln af brännolja eller gas tillräcklig, i synnerhet kan suggasen vara af dålig beskaffenhet. Detta undersökes vid suggasmaskiner med profningskranar, som, då de öppnas, skola kunna utsända en lugnt brinnande blåaktig till svagt rödaktig låga. Ofta kan man afhjälpa detta fel i någon mån genom att för en kortare tid minska maskinens lufttillförsel.

3 Utblåsningsventilens fjäder är för svag eller afbruten. En del af gamla laddningen åter» föres i maskinen vid insugningen och
utspäder sålunda den insugna laddningen.

Motorn går ojämt.
a). Regulatorn är i olag, vanligtvis på grund af bristande smörjning. Man försöker att upphjälpa detta genom att under maskinens gång införa litet olja i regulatorn. Hjälper ej detta, måste man, sedan maskinen stannat,
söka rentvätta regulatorn med fotogen, därpå aftorka den väl och smörja den grundligt.

b). I de fall. då maskinen arbetar med frislagssreglering och frislagen åstadkommas genom s. k. ”gupp” kunna guppets kanter vara så slitna,
att maskinen kommer att göra frislag eller arbetsslag på orätt tid.
Dessa delar måste då repareras


Vid maskiner. som arbeta med själfverkande insugningsventil
kan felet bero på att fjädrarna äro för slappa, sa att man förlorar en del af laddninger i det ventilen ej kommer i sitt läge före slutet af insugningsslaget utan glappar i sitt säte.
Omvändt kan insugningsventilen också vara för hård, så att ventiler,
öppnas endast när ett afsevärdt vakuum råder i cylindern, hvilket orsakar att för litet luft inkommer
.
Det förekommer otätheter vid kolfven, hvilket visar sig därigenom, att under maskinens normala gång en del af laddningen ständigt utströmmar omkring kolfven. Det förekommer otätheter vid ventilerna af liknande art
som orfvan angifvits.

Olämplig smörjolja användes i cylindern, så att tjära bildas i dennas inre. Cylinderoljan är god om längs cylinderväggen, sedan man stannat maskinen, och aftagit locket, visar sig ett likformigt tämligen tjockt oljelager utan att detta afbrytes af bara ställen. Den cylinderolja. som bäst förhindrar otäthet kring kolfven, är bäst i bruket.

Utblåsningsröret är täppt. Detta inträffar i synnerhet vid fotogenmotorer, vid hvilka kan förekomma att utblåsningsrörets öppning förminskats till 1/4 af dess ursprungliga area. på grund hvaraf maskinen får svårt att bli af med den gamla laddningen, så att en del af denna blir kvar i cylindern till följande slag.

Såsom tidigare nämnts bör utblåsningsröret rensas hvar gång maskinen rengöres. Då och då kan man gärna företaga en utbränning af detsamma.
De olika momenten i maskinens arbete inträffa på oriktiga tidspunkter på grund af att styrhjulen ej riktigt ingripa i hvarandra.

Detta visar sig naturligtvis också vid den undersökning af motorn före igångsättningen, som förut omnämnts.
Maskinen gifver för liten kraft.
Tändningen inträffar för tidigt, och höres då i regeln dofva slag i maskinen för varje omlopp. Da elektrisk tändning användes, kan detta fel rättas genom att förlägga tidpunkten för tändnigen så, att maskinen tänder senare.
Vid maskiner. som arbeta med tändkulor och tändrör kan felet motverkas något genom att öka rummet bak kolfven vid kompressionen exempelvis genom anskaffande af en större förgasarkula. Om på maskinkolfven
är anbrakt en s. k. kompressionsplatta, så kan man aflägsna denna eller minska dess tjocklek
Sugledningen är tillstrypt eller gasen är dålig.

Motorn stannar under gång. Detta kan inträtia på grund af ett ytterligare förvärrande af ett af de förut omnämnda felen. Af särskilda sådana fall må nämnas:
Tändningen är i olag.

 En ledningstråd till den elektriska tändningen är afbruten. Gaslågan vid tändröret är släckt eller har slagit ned. Gasmätaren (vid lysgas) saknar vatten, så att vattenståndsventilerna i denna stängas.

Man förnimmer slag i maskinen under dess gång.
Dessa slag uppstå pä grund af för tidiga tändningar i maskinen.
Då tändningen för öfrigt försiggår riktigt, är detta fel ett af de svåraste att afhjälpa. Bland orsaker härtill må anföras:

Det bildas så småningom brännbara blandningar särskildt i vinklar och vrår af motorn t. ex. i indikatorurborrningen, om propp ej anbragts i densamma, eller öfver kolfven vid stående motorer om skrufhålet för
öglebulten för kolfvens uttagande ej är stängd m. m.

Tändningen beror på användandet af olämplig smörjolja, som råkar i brand och hvars förbränning fortsätter under
sugs och kompressionsslaget.

Motorn eller tändkulan har blifvit för varm. I senare fallet tillsättes vid 2 takts motorer vatten, i förstnämnda fall ökas mängden kylvatten.

Motorn är icke ren och på kolfvens öfre del har samlat sig ett lager af oljekoks, som under maskinens gång råkat bli glödande och fortsätter att tända laddningen på felaktig tidpunkt.

Motorn är ej ordentligt packad. Under motorns gång inkomma delar af packningen i cylinderrummet, blifva glödande och tända laddningen på orätt tid.
Sida 3 av 13

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv